Monday Jan 27
ภาพกิจกรรม - 2014
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา (109)
เสถียรภาพด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจของอาเซียนเสถียรภาพด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจของอาเซียน (71)
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปัจจัยทางเศรษฐกิจ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (54)
ASEAN Night International Food FestivalASEAN Night International Food Festival (201)
ปาฐกถาพิเศษ สิทธิมนุษยชนสากลกับวิถีเอเชียปาฐกถาพิเศษ สิทธิมนุษยชนสากลกับวิถีเอเชีย (133)
เสวนาประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายอาเซียนเสวนาประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายอาเซียน (95)
พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลอาเซียนพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลอาเซียน (188)
ปาฐกถาพิเศษ บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปาฐกถาพิเศษ บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (53)
เสวนา ลู่ทางการลงทุนธุรกิจเกษตรใน ASEANเสวนา ลู่ทางการลงทุนธุรกิจเกษตรใน ASEAN (50)
ม.อ.วิชาการ 2557ม.อ.วิชาการ 2557 (249)
English Talk Show by Loukgolf : Explore ENGLISH beyond your limitsEnglish Talk Show by Loukgolf : Explore ENGLISH beyond your limits (402)
การบรรยายพิเศษ Update ASEAN 2014 และ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอาเซียน ครั้งที่ 1-2557การบรรยายพิเศษ Update ASEAN 2014 และ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอาเซียน ครั้งที่ 1-2557 (67)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Advance (Workshop) ครั้งที่ 2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Advance (Workshop) ครั้งที่ 2 (50)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (265)
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ (ไทย อังกฤษ เคมี)โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ (ไทย อังกฤษ เคมี) (109)
งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 (23)
โครงการสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Advance (Workshop)โครงการสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Advance (Workshop) (46)
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ (ชีวะ ฟิสิกส์ คณิต)โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ (ชีวะ ฟิสิกส์ คณิต) (127)
โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติกับ SeSaMeโครงการความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติกับ SeSaMe (52)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบสื่อ INFOGRAPHIC อย่างไรให้โดนใจวัย Gen Yโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบสื่อ INFOGRAPHIC อย่างไรให้โดนใจวัย Gen Y (23)
โครงการประกวดผลงานนักศึกษาและตลาดนัดสหกิจศึกษา MOUโครงการประกวดผลงานนักศึกษาและตลาดนัดสหกิจศึกษา MOU (313)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (183)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อบทเรียนด้วย Adobe Presenter ครั้งที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อบทเรียนด้วย Adobe Presenter ครั้งที่ 2  (27)
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม" (23)
อบรมการใช้งานโปรแกรม Tell Me More เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาอบรมการใช้งานโปรแกรม Tell Me More เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา (59)
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ " การคิดวิเคราะห์เพื่อการปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา " (281)
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้ หัวข้อ การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้ หัวข้อ " เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (57)
อบรมการใช้งานโปรแกรม Tell Me More เบื้องต้น สำหรับ Admin หน่วยงานอบรมการใช้งานโปรแกรม Tell Me More เบื้องต้น สำหรับ Admin หน่วยงาน (72)
ประชุมผู้ประสานงาน 6 รายวิชา และโรงเรียนปลายทาง 25 แห่ง โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลประชุมผู้ประสานงาน 6 รายวิชา และโรงเรียนปลายทาง 25 แห่ง โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล (22)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PhotoShop CS6 เบื้องต้น (ครั้งที่ 5)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PhotoShop CS6 เบื้องต้น (ครั้งที่ 5) (62)
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (88)
โครงการอบรบแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการใช้งานโปรแกรม Tell Me Moreโครงการอบรบแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More (105)
 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad