Monday Jan 27
ภาพกิจกรรม - 2013
กิจกรรมปีใหม่สำนักงานอธิการบดีกิจกรรมปีใหม่สำนักงานอธิการบดี (81)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PhotoShop CS6 เบื้องต้น (รอบ3)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PhotoShop CS6 เบื้องต้น (รอบ3) (77)
โครงการฝึกอบรม(ทดสอบ)การใช้งาน โปรแกรมพัฒนาภาษา Tell Me Moreโครงการฝึกอบรม(ทดสอบ)การใช้งาน โปรแกรมพัฒนาภาษา Tell Me More (255)
คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (68)
วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (114)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วย Adobe Acrobatโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วย Adobe Acrobat (40)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย Adobe Premierโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย Adobe Premier (45)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (26)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Adobe Presenter เบื้องต้นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Adobe Presenter เบื้องต้น (39)
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สอน Class ใหญ่ให้ง่ายทำอย่างไร" (59)
โครงการ การชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างเกณฑ์มาตรฐาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปโครงการ การชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างเกณฑ์มาตรฐาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (142)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PhotoShop CS6 เบื้องต้น (รอบ2)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PhotoShop CS6 เบื้องต้น (รอบ2) (52)
โครงการตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษาโครงการตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษา (120)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PhotoShop CS6 เบื้องต้นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PhotoShop CS6 เบื้องต้น (44)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้ iBooks โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้ iBooks "โปรแกรม iBooks Author" (85)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้ iBooks โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้ iBooks "มือใหม่หัดใช้ MAC" (58)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม : Creativity-based Learningการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม : Creativity-based Learning (173)
โครงการอาเซียน เดินหน้าสู่การสร้างประชาคมโครงการอาเซียน เดินหน้าสู่การสร้างประชาคม (165)
ประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารการศึกษาทางไกลในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้”ประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารการศึกษาทางไกลในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้” (107)
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงวิชาการ ครั้งที่ 2โครงการอบรมเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงวิชาการ ครั้งที่ 2 (208)
รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ประเทศโอมานรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ประเทศโอมาน (13)
ประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาแก่ผู้สอน (คณาจารย์)ประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาแก่ผู้สอน (คณาจารย์) (93)
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “นวัตกรรม คุณทำได้”โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “นวัตกรรม คุณทำได้” (85)
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับครูพี่เลี้ยงในโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับครูพี่เลี้ยงในโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ (299)
โครงการคอหงส์สงกรานต์วิถีไทยโครงการคอหงส์สงกรานต์วิถีไทย (488)
คณะบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดี รุ่น 1 เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดี รุ่น 1 เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (38)
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21" (74)
การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 (206)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนและเกษียนหนังสือราชการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนและเกษียนหนังสือราชการ (70)
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Models of Teaching and Learningโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Models of Teaching and Learning (34)
ศึกษาดูงาน 5สศึกษาดูงาน 5ส (22)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (65)
วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ 2556วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ 2556 (232)
 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad