Thursday Oct 17
ภาพกิจกรรม - โครงการสัมมนา TQA เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องอบรม 2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

170309_tqa01
Image Download
170309_tqa02
Image Download
170309_tqa03
Image Download
170309_tqa04
Image Download
170309_tqa05
Image Download
170309_tqa06
Image Download
170309_tqa07
Image Download
170309_tqa09
Image Download
170309_tqa10
Image Download
170309_tqa11
Image Download
170309_tqa12
Image Download
170309_tqa13
Image Download
170309_tqa14
Image Download
170309_tqa15
Image Download
170309_tqa16
Image Download
170309_tqa17
Image Download
170309_tqa18
Image Download
170309_tqa19
Image Download
170309_tqa20
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad