Saturday Apr 04
ภาพกิจกรรม - 2017
Get Ready for A Global Business World SEASON4 (Job Interview and Personality Development)Get Ready for A Global Business World SEASON4 (Job Interview and Personality Development) (20)
Get Ready for A Global Business World SEASON 4 หลักสูตร CV (Curriculum Vitae) & Cover LetterGet Ready for A Global Business World SEASON 4 หลักสูตร CV (Curriculum Vitae) & Cover Letter (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work-integrated Learning)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work-integrated Learning) (20)
บรรยายหัวข้อ บรรยายหัวข้อ "50 ปี ASEAN 50 ปี ม.อ. สู่ความเป็นวิทยาลัยนานาชาติ" (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix ที่สามารถใช้งานบนระบบ LMS@PSUโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix ที่สามารถใช้งานบนระบบ LMS@PSU (20)
พิธีเปิดสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 4 และ ปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์ ครั้งที่ 3พิธีเปิดสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 4 และ ปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์ ครั้งที่ 3 (20)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Premier" (20)
จัดบูธ MySchool@PSU งาน ม.อ.วิชาการ 2560จัดบูธ MySchool@PSU งาน ม.อ.วิชาการ 2560 (20)
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)" (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Presenter"  (20)
คณะผู้บริหารและทีมงาน คณะการบริการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ (Online Couse) พร้อมสาธิตการใช้งานของระบบคณะผู้บริหารและทีมงาน คณะการบริการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ (Online Couse) พร้อมสาธิตการใช้งานของระบบ (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น"  (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Assessment of Learning Outcomes/Constructive Feedback" (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  (12)
โครงการอบรม โครงการอบรม "Blended Learning using Technology"  (20)
โครงการอบรม โครงการอบรม "แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษายุคใหม่"  (20)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 3  (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 หัวข้อเรื่อง “สอนอย่างไรให้เป็น WIL”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 หัวข้อเรื่อง “สอนอย่างไรให้เป็น WIL” (20)
โครงการอบรม Technology Enhanced Learningโครงการอบรม Technology Enhanced Learning (20)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (19)
อบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นที่ 2อบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นที่ 2 (20)
อบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นที่ 1อบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นที่ 1 (20)
ประชุมผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนจัดทำสื่อศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2560ประชุมผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนจัดทำสื่อศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2560 (20)
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 4การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (20)
การบรรยาย หัวข้อ “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน” การบรรยาย หัวข้อ “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน”  (30)
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการพัฒนาผู้นำนักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน+6การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการพัฒนาผู้นำนักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน+6 (20)
ประชุมโครงการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Myschool@PSU 1/2560ประชุมโครงการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Myschool@PSU 1/2560 (20)
PSU Spelling Bee Competition (Season 1) : TOEIC VocabsPSU Spelling Bee Competition (Season 1) : TOEIC Vocabs (20)
ออกบูธสหกิจศึกษา งาน Songkhla Job Fair 2017ออกบูธสหกิจศึกษา งาน Songkhla Job Fair 2017 (20)
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการผลิตสื่อโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และ  การจัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างประชุมติดตามความก้าวหน้าการผลิตสื่อโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และ การจัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (20)
การบรรยาย หัวข้อ “ปัญหาอาชญากรรมกับความมั่นคงในบริบทอาเซียน” การบรรยาย หัวข้อ “ปัญหาอาชญากรรมกับความมั่นคงในบริบทอาเซียน”  (20)
โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2560โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2560 (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน (20)
โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี   2560โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 (20)
โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560 (40)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างโมชั้นกราฟิกเพื่อความน่าสนใจของสื่อ (PowToon)" (39)
โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร? ให้สื่อถูกลิขสิทธิ์ โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร? ให้สื่อถูกลิขสิทธิ์  (37)
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education  (40)
โครงการสัมมนา TQA เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  โครงการสัมมนา TQA เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  (19)
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Meaningful online learning implementation in Higher Education โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Meaningful online learning implementation in Higher Education  (20)
ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Microsoft Word อย่างมืออาชีพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Microsoft Word อย่างมืออาชีพ  (20)
การแนะนำการผลิตสื่อการเรียนการสอนคุณภาพสูงในรูปแบบ MOOCการแนะนำการผลิตสื่อการเรียนการสอนคุณภาพสูงในรูปแบบ MOOC (20)
โครงการ PSU Spelling Bee (Season 1) TOEIC Vocabs [รอบคัดเลือกตัวแทนของระดับวิทยาเขตหาดใหญ่] โครงการ PSU Spelling Bee (Season 1) TOEIC Vocabs [รอบคัดเลือกตัวแทนของระดับวิทยาเขตหาดใหญ่]  (20)
โครงการอบรม New Trend Design For 2017 โครงการอบรม New Trend Design For 2017  (20)
โครงการพัฒนาคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบ MOOC และติดตามการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโครงการพัฒนาคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบ MOOC และติดตามการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (40)
โครงการ Get Ready for A Global Business World ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนใบสมัคร CV และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ โครงการ Get Ready for A Global Business World ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนใบสมัคร CV และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ  (20)
 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad