Wednesday Jun 20
ภาพกิจกรรม - โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3

วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด อ.เมือง จ.สงขลา
(ขอขอบคุณภาพถ่ายส่วนหนึ่งจากคุณ อรัญ หลงหัน บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์)

161222_coopmana01
Image Download
161222_coopmana02
Image Download
161222_coopmana03
Image Download
161222_coopmana04
Image Download
161222_coopmana05
Image Download
161222_coopmana06
Image Download
161222_coopmana07
Image Download
161222_coopmana08
Image Download
161222_coopmana09
Image Download
161222_coopmana10
Image Download
161222_coopmana11
Image Download
161222_coopmana12
Image Download
161222_coopmana13
Image Download
161222_coopmana14
Image Download
161222_coopmana15
Image Download
161222_coopmana16
Image Download
161222_coopmana17
Image Download
161222_coopmana18
Image Download
161222_coopmana19
Image Download
161222_coopmana20
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad