Wednesday Jun 20
ภาพกิจกรรม - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 3

วิทยากร : คุณธีระ เหลืองอักษร (ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมรายาวดี จ.กระบี่)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้อง FMS 3301 ชั้น 3 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

161126southcoopnet_01
Image Download
161126southcoopnet_02
Image Download
161126southcoopnet_03
Image Download
161126southcoopnet_04
Image Download
161126southcoopnet_05
Image Download
161126southcoopnet_06
Image Download
161126southcoopnet_07
Image Download
161126southcoopnet_08
Image Download
161126southcoopnet_09
Image Download
161126southcoopnet_10
Image Download
161126southcoopnet_11
Image Download
161126southcoopnet_12
Image Download
161126southcoopnet_13
Image Download
161126southcoopnet_14
Image Download
161126southcoopnet_15
Image Download
161126southcoopnet_16
Image Download
161126southcoopnet_17
Image Download
161126southcoopnet_18
Image Download
161126southcoopnet_19
Image Download
161126southcoopnet_20
Image Download
 
Display Num 
Page 1 of 2
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad