Tuesday Jun 19
ภาพกิจกรรม - ปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "บัณฑิตไทย กับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน"

โดย คุณกษิต ภิรมย์
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 10.45-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

160902asesnlabormobility_01
Image Download
160902asesnlabormobility_02
Image Download
160902asesnlabormobility_03
Image Download
160902asesnlabormobility_04
Image Download
160902asesnlabormobility_05
Image Download
160902asesnlabormobility_06
Image Download
160902asesnlabormobility_07
Image Download
160902asesnlabormobility_08
Image Download
160902asesnlabormobility_09
Image Download
160902asesnlabormobility_10
Image Download
160902asesnlabormobility_11
Image Download
160902asesnlabormobility_12
Image Download
160902asesnlabormobility_13
Image Download
160902asesnlabormobility_14
Image Download
160902asesnlabormobility_15
Image Download
160902asesnlabormobility_16
Image Download
160902asesnlabormobility_17
Image Download
160902asesnlabormobility_18
Image Download
160902asesnlabormobility_19
Image Download
160902asesnlabormobility_20
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad