Wednesday Jun 20
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” วิทยาเขตสุราษฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology”
วิทยากร: ผศ.ดร. ปริญญา เชาวนาศัย และ นายเกียรติศักดิ์ คมขำ
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

160629_lms2_01
Image Download
160629_lms2_02
Image Download
160629_lms2_03
Image Download
160629_lms2_04
Image Download
160629_lms2_05
Image Download
160629_lms2_06
Image Download
160629_lms2_07
Image Download
160629_lms2_08
Image Download
160629_lms2_09
Image Download
160629_lms2_10
Image Download
160629_lms2_11
Image Download
160629_lms2_12
Image Download
160629_lms2_13
Image Download
160629_lms2_14
Image Download
160629_lms2_15
Image Download
160629_lms2_16
Image Download
160629_lms2_17
Image Download
160629_lms2_18
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad