Saturday Dec 15
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Storyboard สำหรับการสร้างสื่อแบบ Interactive

โดย ดร.กำธร เกิดทิพย์ และ อาจารย์บัดรูดิง ขาลี
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง BSC0407 ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

160212storyboard_21
Image Download
160212storyboard_22
Image Download
160212storyboard_23
Image Download
160212storyboard_24
Image Download
160212storyboard_25
Image Download
160212storyboard_26
Image Download
160212storyboard_27
Image Download
160212storyboard_28
Image Download
160212storyboard_29
Image Download
160212storyboard_30
Image Download
 
Display Num 
Page 2 of 2
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad