Sunday Oct 20
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Presentation Design Trends in 21st century


โดย วิทยากร: คุณวรัญญู แสงสว่าง

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ.

20151130Pstrend_01
Image Download
20151130Pstrend_02
Image Download
20151130Pstrend_03
Image Download
20151130Pstrend_04
Image Download
20151130Pstrend_05
Image Download
20151130Pstrend_06
Image Download
20151130Pstrend_07
Image Download
20151130Pstrend_08
Image Download
20151130Pstrend_09
Image Download
20151130Pstrend_10
Image Download
20151130Pstrend_11
Image Download
20151130Pstrend_12
Image Download
20151130Pstrend_13
Image Download
20151130Pstrend_15
Image Download
20151130Pstrend_16
Image Download
20151130Pstrend_17
Image Download
20151130Pstrend_18
Image Download
20151130Pstrend_19
Image Download
20151130Pstrend_20
Image Download
20151130Pstrend_21
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad