Saturday Apr 04
ภาพกิจกรรม - 2012
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LMS@PSU เบื้องต้น ครั้งที่ 2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LMS@PSU เบื้องต้น ครั้งที่ 2 (28)
งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ICT Free WiFi by TrueMove Hงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ICT Free WiFi by TrueMove H (125)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PowerPoint Design & PDF ครั้งที่ 2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PowerPoint Design & PDF ครั้งที่ 2 (62)
ประชุมนโยบายด้านการพัฒนาการเรียนการสอนจากรองอธิการบดีฝ้ายการศึกษาประชุมนโยบายด้านการพัฒนาการเรียนการสอนจากรองอธิการบดีฝ้ายการศึกษา (98)
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ วิจัยในชั้นเรียน...ง่ายนิดเดียวโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ วิจัยในชั้นเรียน...ง่ายนิดเดียว (31)
การแข่งขันกีฬาสามัคคี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555การแข่งขันกีฬาสามัคคี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 (84)
โครงการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ศึกษาทั่วไป เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้โครงการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ศึกษาทั่วไป เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้ (123)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอน PowerPoint Design and PDFโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอน PowerPoint Design and PDF (30)
ฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต (144)
โครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 1โครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 1 (151)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้กับวิธีการสอนและการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้กับวิธีการสอนและการประเมินผล (200)
โครงการบรรยาย Internationalization of cooperative study at Durban University of Technologyโครงการบรรยาย Internationalization of cooperative study at Durban University of Technology (84)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 18โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 18 (430)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่น 2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่น 2 (28)
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (51)
โครงการการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)โครงการการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) (258)
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยาและโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยาและโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา  (53)
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษาโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา (81)
โครงการอาเซียนสำหรับคนรุ่นใหม่โครงการอาเซียนสำหรับคนรุ่นใหม่ (89)
เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สร้าง e-Learning อย่างไรให้โดนใจนักศึกษาเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สร้าง e-Learning อย่างไรให้โดนใจนักศึกษา (31)
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา (39)
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555 (162)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดูงานศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดูงานศูนย์สื่อการเรียนรู้ (52)
สอนทางไกล วิชาฟิสิกส์ และ กสทช.เยี่ยมชมงานถ่ายทอดทางไกลสอนทางไกล วิชาฟิสิกส์ และ กสทช.เยี่ยมชมงานถ่ายทอดทางไกล (48)
Professor แคทเธอรีน ดูงานทางไกลของศูนย์สื่อการเรียนรู้Professor แคทเธอรีน ดูงานทางไกลของศูนย์สื่อการเรียนรู้ (41)
กรรมการตรวจ 5สกรรมการตรวจ 5ส (8)
กิจกรรม 5สกิจกรรม 5ส (33)
โครงการ โครงการ "คนดีสร้างสื่อ สื่อสร้างคนดี" (233)
ประชุมความร่วมมือการจัดห้องเรียนทางไกลกับคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมและมูลนิธิชัยพัฒนาประชุมความร่วมมือการจัดห้องเรียนทางไกลกับคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมและมูลนิธิชัยพัฒนา (34)
ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในจังหวัดสงขลาประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในจังหวัดสงขลา (13)
ทดสอบระบบการเรียนการสอนทางไกล ณ ม.อ.วิทยาเขตตรัง โดยมี กสทช. CAT และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ม.อ.วิทยาเขตตรังทดสอบระบบการเรียนการสอนทางไกล ณ ม.อ.วิทยาเขตตรัง โดยมี กสทช. CAT และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ม.อ.วิทยาเขตตรัง (28)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 สงขลานครินทร์เกมส์พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 สงขลานครินทร์เกมส์ (184)
กรรมการตรวจ 5 สกรรมการตรวจ 5 ส (7)
เปิดสอนทางไกลปี 2555 โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้เปิดสอนทางไกลปี 2555 โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้ (56)
จัดนิทรรศการโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำศูนย์อินเตอร์เน็ต กสทช จัดนิทรรศการโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำศูนย์อินเตอร์เน็ต กสทช  (65)
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผนอพยพโครงการฝึกอบรมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผนอพยพ (23)
กิจกรรม 5สกิจกรรม 5ส (4)
โครงการติวเข้มโค้งสุดท้ายสู่มหาวิทยาลัยโครงการติวเข้มโค้งสุดท้ายสู่มหาวิทยาลัย (480)
วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ (358)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติวเข้มโค้งสุดท้ายสู่มหาวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติวเข้มโค้งสุดท้ายสู่มหาวิทยาลัย (11)
 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad