Thursday Oct 17
ภาพกิจกรรม - ปฐกถาพิเศษ ดร.ถนัด คอมันตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ชีวประวัติและผลงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์

โดยวิทยากร คุณกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 10.00–12.00 น.
ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

IMG_5395
Image Download
IMG_5397
Image Download
IMG_5410
Image Download
IMG_5421
Image Download
IMG_5422
Image Download
IMG_5425
Image Download
IMG_5431
Image Download
IMG_5433
Image Download
IMG_5434
Image Download
IMG_5439
Image Download
IMG_5450
Image Download
IMG_5455
Image Download
IMG_5461
Image Download
IMG_5465
Image Download
IMG_5469
Image Download
IMG_5470
Image Download
IMG_5471
Image Download
IMG_5477
Image Download
IMG_5483
Image Download
IMG_5484
Image Download
 
Display Num 
Page 1 of 2
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad