Sunday Oct 20
ภาพกิจกรรม - บรรยากาศการศึกษาดูงาน จาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558
ณ ชั้น 8 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

150724_studyvisit_1
Image Download
150724_studyvisit_2
Image Download
150724_studyvisit_3
Image Download
150724_studyvisit_4
Image Download
150724_studyvisit_5
Image Download
150724_studyvisit_6
Image Download
150724_studyvisit_7
Image Download
150724_studyvisit_8
Image Download
150724_studyvisit_9
Image Download
150724_studyvisit_10
Image Download
150724_studyvisit_11
Image Download
150724_studyvisit_12
Image Download
150724_studyvisit_13
Image Download
150724_studyvisit_14
Image Download
150724_studyvisit_15
Image Download
150724_studyvisit_16
Image Download
150724_studyvisit_17
Image Download
150724_studyvisit_18
Image Download
150724_studyvisit_19
Image Download
150724_studyvisit_20
Image Download
 
Display Num 
Page 1 of 2
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad