Saturday Apr 04
ภาพกิจกรรม - 2015
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Presentation Design Trends in 21st centuryโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Presentation Design Trends in 21st century (20)
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจ หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 2โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจ หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 2 (42)
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจ หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจ หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ (40)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษา (34)
บรรยายพิเศษ หัวข้อ Halal Tourismบรรยายพิเศษ หัวข้อ Halal Tourism (40)
เสวนา หัวข้อ สงขลา เมืองมรดกโลกเสวนา หัวข้อ สงขลา เมืองมรดกโลก (15)
ASEAN Week Fair Tuk Tuk To ASEANASEAN Week Fair Tuk Tuk To ASEAN (37)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : นักศึกษาเตรียมพร้อมอย่างไร เมื่อต้องไปสหกิจศึกษาในประเทศอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : นักศึกษาเตรียมพร้อมอย่างไร เมื่อต้องไปสหกิจศึกษาในประเทศอาเซียน (37)
บรรยายพิเศษ หัวข้อ ภูมิภาคนิยมกับการก่อตั้งประชาคมอาเซียนบรรยายพิเศษ หัวข้อ ภูมิภาคนิยมกับการก่อตั้งประชาคมอาเซียน (20)
บรรยายพิเศษ หัวข้อ ASEAN Vision 2025บรรยายพิเศษ หัวข้อ ASEAN Vision 2025 (35)
บรรยาย/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาทุน Education Hubบรรยาย/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาทุน Education Hub (27)
พิธีเปิดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 2 พิธีเปิดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 2  (40)
ปฐกถาพิเศษ ดร.ถนัด  คอมันตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ชีวประวัติและผลงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์ ปฐกถาพิเศษ ดร.ถนัด คอมันตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ชีวประวัติและผลงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์  (40)
บรรยายพิเศษ หัวข้อ อาเซียนศึกษา ณ ทางแยก (ASEAN Studies at the Cross Roads)บรรยายพิเศษ หัวข้อ อาเซียนศึกษา ณ ทางแยก (ASEAN Studies at the Cross Roads) (40)
บรรยากาศ งานฉายภาพยนตร์ เรื่อง อมีนบรรยากาศ งานฉายภาพยนตร์ เรื่อง อมีน (38)
บูธ โครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ งาน ม.อ.วิชาการ 2558บูธ โครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ งาน ม.อ.วิชาการ 2558 (30)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Presentation Design Trends in 2015โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Presentation Design Trends in 2015 (30)
บรรยากาศการศึกษาดูงาน จาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบรรยากาศการศึกษาดูงาน จาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (28)
การบรรยายสรุป/หารือเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนการบรรยายสรุป/หารือเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (40)
การอบรม หลักสูตรการผลิตหนังสั้นเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดเทพชุมชุม จังหวัดสงขลาการอบรม หลักสูตรการผลิตหนังสั้นเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดเทพชุมชุม จังหวัดสงขลา (66)
ประมวลภาพบรรยากาศประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประมวลภาพบรรยากาศประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" (25)
นัดพบแรงงานสงขลา 58นัดพบแรงงานสงขลา 58 (65)
บรรยายพิเศษเรื่อง บรรยายพิเศษเรื่อง "ปัญหาอาชญากรรมกับความมั่นคงในบริบทอาเซียน" (9)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโออย่างง่ายด้วย Adobe Premiere Pro ครั้งที่ 3อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโออย่างง่ายด้วย Adobe Premiere Pro ครั้งที่ 3 (33)
The Amazing English Talk Show ครั้งที่ 1(ลูกกอล์ฟ)The Amazing English Talk Show ครั้งที่ 1(ลูกกอล์ฟ) (56)
สัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL:Work-Integrated Learning)สัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL:Work-Integrated Learning) (42)
ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชน กับ มอ.หาดใหญ่ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชน กับ มอ.หาดใหญ่ (30)
การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย (35)
การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย (30)
การแข่งขัน Tell Me More Contest ครั้งที่ 1การแข่งขัน Tell Me More Contest ครั้งที่ 1 (59)
บรรยากาศการประชุมคณะทำงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1/2558บรรยากาศการประชุมคณะทำงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1/2558 (41)
บรรยายอิสลามศึกษาในอาเซียนและการนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษาบรรยายอิสลามศึกษาในอาเซียนและการนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา (63)
 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad