Tuesday May 22
ภาพกิจกรรม - อบรมการใช้งานโปรแกรม Tell Me More เบื้องต้น สำหรับ Admin หน่วยงาน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

tmm_training_div_001
Image Download
tmm_training_div_002
Image Download
tmm_training_div_003
Image Download
tmm_training_div_004
Image Download
tmm_training_div_005
Image Download
tmm_training_div_006
Image Download
tmm_training_div_007
Image Download
tmm_training_div_008
Image Download
tmm_training_div_009
Image Download
tmm_training_div_010
Image Download
tmm_training_div_011
Image Download
tmm_training_div_012
Image Download
tmm_training_div_013
Image Download
tmm_training_div_014
Image Download
tmm_training_div_015
Image Download
tmm_training_div_016
Image Download
tmm_training_div_017
Image Download
tmm_training_div_018
Image Download
tmm_training_div_019
Image Download
tmm_training_div_020
Image Download
 
Display Num 
Page 1 of 4
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad