Friday Apr 19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ LMS2@PSU on Mobile "Active Learning with world class technology"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ LMS2@PSU on Mobile "Active Learning with world class technology" วิทยากร : ทีมวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน)

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบข้อมูลชื่อ-นามสกุลในการลงทะเบียนให้ถูกต้องด้วยค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289211-12 (ภายใน 9212) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ตั้งแปร

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad