Wednesday Jan 16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนเตรียมพร้อมสู่การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects และ โปรแกรม Adobe premiere"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนเตรียมพร้อมสู่การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects และ  โปรแกรม Adobe premiere" วิทยากร : ว่าที่ ร.ต.ภูวพล วงศ์กุลชาตะ ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน)

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบข้อมูลชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องด้วยค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289212 (ภายใน 9212) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ตั้งแปร

 

 

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad