Wednesday Jan 16

[ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator" วิทยากร: คุณชวลิต เหมมัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 50 คน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

หมายเหตุ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจะนำไปพิมพ์บนเกียรติบัตร จะไม่มีการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ใดๆ ย้อนหลังค่ะ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289211-12 (ภายใน 9211-12) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ตั้งแปร

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad