Wednesday Jan 16

[[ประกาศรายชื่อ]] โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นทีี่ 7

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นทีี่ 7 วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลชะกุล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30-12:00 น.ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 80 คน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289211-12 (ภายใน 9211-9212) ติดต่อ: คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad