Tuesday Mar 19

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ IELTS ครั้งที่ 4

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560  ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)หลักสูตร IELTS (สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

เริ่มเรียน : 11 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.

(ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม


(รับเพียง 25 ที่นั่งต่อกลุ่มเท่านั้น)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad