Wednesday Jan 16

[ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix" ที่สามารถใช้งานบนระบบ LMS@PSU วิทยากร: นายเกียรติศักดิ์ คมขำ และนายศรายุทธ จุลแก้ว ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 40 คน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียดกำหนดการการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ตั้งแปร

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad