Wednesday Jan 16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น" วิทยากร: คุณณัครวัต นคราวงศ์ บริษัท บราเทอร์ไอเดีย จำกัด ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น.ห้อง BSc.0408 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 45 คน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบ้ติการ "Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น"


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ตั้งแปร

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad