Thursday Oct 17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning Outcomes/Constructive Feedback

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Assessment of Learning Outcomes/Constructive Feedback" วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล และคณะ ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้อง อบรม 2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 40 คน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ตั้งแปร

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad