Tuesday Mar 19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” 5 วิทยาเขต

image

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” 5 วิทยาเขต โดยวิทยากร: ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ และทีมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามวิทยาเขตที่สังกัด

 

วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30 -16:30 น. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรุ่นที่ 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) วิทยาเขตหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม วข.หาดใหญ่ คุณอัจฉรา โทร 9203 (074-289203)

วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30 -16:30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
ติดต่อสอบถาม วข.ภูเก็ต คุณสายสุดา คุ้มบ้าน โทรภายใน 07-6040

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิทยาเขตตรัง วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560

วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560
ณ ห้อง 14103 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology”adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad