Monday Jul 22

โครงการอบรม Technology Enhance Learning

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรม Technology Enhanced Learning วิทยากร: ดร.วรสรวง ดวงจินดา  และ ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์  ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ Technology Enhance Learning


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-2892252 (ภายใน 2252) ติดต่อ: คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad