Wednesday Jan 16

โครงการ Blended Learning using Technology

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการ "Blended Learning using Technology" วิทยากร: ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติและคณะ ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30-12:15 น. ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 150 คน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ตั้งแปร

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad