Wednesday Jan 16

โครงการอบรม "แนวทางการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนเพื่อนักศึกษายุคใหม่"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรม "แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษายุคใหม่" วิทยากร: รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 150 คน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการโครงการอบรม "แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนฯ"


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ตั้งแปร

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad