Tuesday Mar 19

[ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน"

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน" วิทยากร: คุณวรัญญู แสงสว่าง ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ **ปิดรับสมัครด้วยผู้เข้าสมัครร่วมโครงการฯ ครบตามจำนวนที่รับสมัคร**

 

ปิดรับสมัครด้วยผู้เข้าสมัครร่วมโครงการฯ ครบตามจำนวนที่รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad