Tuesday Mar 19

อบรม "การเขียน Teaching Portfolio" สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 5

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม อบรม "การเขียน Teaching Portfolio" สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 5 วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ในวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปิดรับการละเทียน

ปิดรับการลงทะเบียน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-282251 (ภายใน 2251) ติดต่อ: คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพาณิช

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad