Tuesday Mar 19

[ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างโมชั้นกราฟิกเพื่อความน่าสนใจของสื่อ (PowToon)"

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างโมชั้นกราฟิกเพื่อความน่าสนใจของสื่อ (PowToon)" วิทยากร: คุณพัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad