Tuesday Mar 19

โครงการอบรม New Trend Design For 2017

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรม New Trend Design For 2017 วิทยากร: อาจารย์คมวิทย์ สุรชาติ ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ **รับสมัครจำนวน 50 คน**

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad