Thursday Oct 17

โครงการ Share and Learn the Cooperative experiences

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องภูผาเมฆ ชั้น 3  โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ดีด้านสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสหกิจศึกษา สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการและมอบโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นและคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

ในการนี้ จึงขอเชิญคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาแต่ละคณะ / วิทยาเขต เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และโปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมไปยังคุณนุชระพี จันทร์ช่วย ได้ที่ E-mail: nootrapee@gmail.com เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์0 7428 9210 หรือ 083-1953533  วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ดีด้านสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสหกิจศึกษา สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการและมอบโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นและคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการโครงการ

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad