Tuesday Mar 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ IELTS ครั้งที่ 2

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ IELTS ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)กลุ่ม 1 : หลักสูตร TOEIC (นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

เริ่มเรียน : 6–30 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์)

ตารางเวลาการเรียน : -

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ที่ Download

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กลุ่ม 2 : หลักสูตร IELTS (นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

เริ่มเรียน : 4–28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์)

ตารางเวลาการเรียน : -

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ที่ Download


(รับเพียง 25 ที่นั่งต่อกลุ่มเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad