Tuesday Mar 19

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การตัดต่อภาพและเสียงเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อภาพและเสียงเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC วิทยากร: อ.บัดรูดิง ขาลี ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักงานทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ **รับสมัครจำนวน 40 คน**

ปิดรับสมัคร

ติดตามรายละเอียดได้ที่  http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203)

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad