Tuesday Mar 19

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Educational Technology

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Educational Technology
ในวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ
ประกาศเลื่อนการอบรม เนื่องจาก วิทยากรประสบอุบัติเหตุ หากทราบวันจัดอบรมใหม่จะแจ้งให้ทางผู้เข้าร่วมอบรมรับทราบ
1. การพัฒนาหนังสือมีชีวิตด้วย Augmented Reality (AR) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08:30-16:30 น. โดย ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม http://goo.gl/neK8TN

สมัครเข้าร่วม  1. การพัฒนาหนังสือมีชีวิตด้วย Augmented Reality (AR) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปิดรับการลงทะเบียน
**หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ต้องนำ Notebook ที่มีกล้อง Webcam หรือกล้อง Webcam USB มาเข้าร่วมอบรมด้วยค่ะ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพาณิช
โทรศัพท์ 0-7428-2252 (ภายใน โทร 2252)

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad