Tuesday Mar 19

โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้ถูกลิขสิทธิ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้ถูกลิขสิทธิ์ วิทยากร: คุณธิปไตย ศรีนวลขาว ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง LRC1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ **รับสมัครจำนวน 120 คน**

ปิดรับสมัคร

หากแจ้งชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ให้แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมได้ก่อนการจัดโครงการ 5 วัน (มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 200 บาท/คน สำหรับผู้แจ้งชื่อแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการ)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad