Tuesday Mar 19

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ IELTS

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ IELTS ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559  ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)กลุ่ม 1 : หลักสูตร IELTS (สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

เริ่มเรียน : 20 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์)

ตารางเวลาการเรียน : ดาวน์โหลด

ลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตร IELTS ได้ที่ https://goo.gl/NEVfgE

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ ประกาศผลในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กลุ่ม 2 : หลักสูตร TOEIC (นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

เริ่มเรียน : 13 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์)

ตารางเวลาการเรียน : ดาวน์โหลด

ลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตร TOEIC ได้ที่ https://goo.gl/u4V2dg

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ ประกาศผลในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559


(รับเพียง 25 ที่นั่งต่อกลุ่มเท่านั้น)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad