Tuesday Jun 19

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Active Learning

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Active Learning วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรายชื่อเข้าถึงได้ที่ http://bit.ly/1P8sZca
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอัจฉรา โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad