Tuesday Jun 19

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere Pro

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere Pro วิทยากร: อ.บัดรูดิง ขาลี วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ **รับสมัครจำนวน 40 คน**

ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมครบตามจำนวน

หากแจ้งชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ให้แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมได้ก่อนการจัดโครงการ 5 วัน (มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 200 บาท/คน สำหรับผู้แจ้งชื่อแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการ)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad