Tuesday Jun 19

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Active Learning

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Active Learning วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล และคณะ ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ **รับสมัครจำนวน 50 คน**

ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้เข้าร่วมเต็มจำนวน

หากแจ้งชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ให้แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมได้ก่อนการจัดโครงการ 5 วัน (มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 200 บาท/คน สำหรับผู้แจ้งชื่อแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการ)
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้ สามารถนำเกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาการประเมินเข้าสู่ มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad