Tuesday Jun 19

โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร Conversation for Student 1-2

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร Conversation for Student (20 ชั่วโมง) ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2559  ณ ห้อง LRC2  ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)หลักสูตร Conversation for Student (Section 1)

ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น. (ทุกวันจันทร์ และอังคาร)


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ PDF File Name

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หลักสูตร Conversation for Student (Section 2)

ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 2 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00-17.00 น. (ทุกวันพฤหัสบดี และศุกร์)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ PDF File Name


ภายในวันที่ 7 เมษายน 2559
หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่กำหนด

(รับเพียง 50 ที่นั่งต่อ 1 Section เท่านั้น)

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad