Tuesday Jun 19

โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร English for Survival (STAFF) 1-2

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร English for Survival (20 ชั่วโมง) ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559  ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC1หลักสูตร General English for Staff (Section 1)

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 23 พฤษภาคม เวลา 10.00-12.00 น. (ทุกวันจันทร์ และวันพุธ)

ลงทะเบียนออนไลน์ Section 1 ได้ที่ https://goo.gl/VQJZjz

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ PDF File Name


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หลักสูตร General English for Staff (Section 2)

ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 24 พฤษภาคม เวลา 10.00-12.00 น. (ทุกวันจันทร์ และวันพุธ)

ลงทะเบียนออนไลน์ Section 2 ได้ที่ https://goo.gl/nIE8IC

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ PDF File Name


ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่กำหนด

(รับเพียง 40 ที่นั่งต่อ 1 Section เท่านั้น)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad