Tuesday Jun 19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การถ่ายภาพเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ วิทยากร: คุณจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ **รับสมัครจำนวนจำกัด**

ปิดรับสมัครการลงทะเบียน

รับสมัครจำนวน 40 คน
หากแจ้งชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ให้แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมได้ก่อนการจัดโครงการ 5 วัน (มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 200 บาท/คน สำหรับผู้แจ้งชื่อแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการ)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad