Tuesday Jun 19

โครงการอบรมการสร้างสื่อแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Presenter

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Presenter วิทยากร: คุณโนรมี มะ วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ ภ.4103 (อาคาร 4 ชั้น 1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครจำนวนจำกัด

แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม เป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

หากแจ้งชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ให้แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมได้ก่อนการจัดโครงการ 5 วัน (มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 200 บาท/คน สำหรับผู้แจ้งชื่อแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการ)


ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad