Tuesday Jun 19

โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร Conversation for Teacher 1-2

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร Conversation for Teacher (20 ชั่วโมง) ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC1หลักสูตร General English for Staff (Section 1)

ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 11 เมษายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. (ทุกวันจันทร์ และวันพุธ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ PDF File Name


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนน้อยจึงขอยุบรวมเหลือเพียง Section เดียวครับ


ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2559
หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่กำหนด

(รับเพียง 40 ที่นั่งต่อ 1 Section เท่านั้น)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad