Tuesday Jun 19

โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร General English for Student 1-2

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร General English for Student (20 ชั่วโมง) ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)
ปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว "ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ"

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม Section 1 ได้ที่ PDF File Name

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม Section 2 ได้ที่ PDF File Name


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad