Tuesday Jun 19

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Storyboard สำหรับการสร้างสื่อแบบ Interactive

image

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อคณาจารย์ และบุคลากร ที่เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Storyboard สำหรับการสร้างสื่อแบบ Interactive ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. โดย ดร.กำธร เกิดทิพย์ ณ ห้อง BSC0407 ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอัจฉรา โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad