Tuesday Jun 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม หลักสูตร General English for Staff 1-2

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร General English for Staff (20 ชั่วโมง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ดังไฟล์แนบ

General English for Staff 1 : Download File

General English for Staff 2 : Download File

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad