Tuesday Jun 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม อบรมหลักสูตร Intensive Grammar for Student 1-2

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร Intensive Grammar for Student (20 ชั่วโมง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ดังไฟล์แนบ

Intensive Grammar for Student Section 1 : Download File

Intensive Grammar for Student Section 2 : Download File

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad