Thursday Aug 17

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Premier" วิทยากร: อาจารย์บัดรูดิง ขาลี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 50 คน)

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Premier"

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)" วิทยากร: ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 50 คน)

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Presenter" วิทยากร: คุณโนรมี มะ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 30 คน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Presenter"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 6 วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:30-12:00 น.ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 100 คน)

Read more: อบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น" วิทยากร: คุณณัครวัต นคราวงศ์ บริษัท บราเทอร์ไอเดีย จำกัด ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น.ห้อง BSc.0408 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 45 คน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad