Monday Jul 22

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และการใช้ผลงานให้ถูกลิขสิทธิ์ ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่ง)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และการใช้ผลงานให้ถูกลิขสิทธิ์

 

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Get Ready for A Global Business World SEASON 5 ในหลักสูตร Personality Development (SEASON 5) วันที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2562  (แบ่งรุ่นการลงทะเบียนเป็น 2 รุ่นลงทะเบียนตามข้อกำหนด) ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

Read more: หลักสูตร Personality Development (Season 5)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU-TPSF และ เตรียมตัวอย่างไรให้ปังตั้งแต่ครั้งแรก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 และ 25 เมษายน 2562 เวลา 10:00-15:00 น.ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง และเลือกรุ่นสำหรับการเข้าร่วมโครงการ)

Read more: การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU-TPSF และ เตรียมตัวอย่างไรให้ปังตั้งแต่ครั้งแรก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU-TPSF ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-12:00 น.ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง)

Read more: การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมตัวอย่างไรให้เขียน PSU-TPSF ให้ "ปัง" ตั้งแต่ครั้งแรก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00-15:00 น.ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง)

Read more: โครงการเตรียมตัวอย่างไรให้เขียน PSU-TPSF ให้ "ปัง" ตั้งแต่ครั้งแรก

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad