Sunday Jun 25

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ต อ.เมือง จ.สงขลา โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 6 วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:30-12:00 น.ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 100 คน)

Read more: อบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น" วิทยากร: คุณณัครวัต นคราวงศ์ บริษัท บราเทอร์ไอเดีย จำกัด ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น.ห้อง BSc.0408 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 45 คน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Assessment of Learning Outcomes/Constructive Feedback" วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล และคณะ ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้อง อบรม 2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 40 คน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning Outcomes/Constructive Feedback

image

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” 5 วิทยาเขต โดยวิทยากร: ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ และทีมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามวิทยาเขตที่สังกัด

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” 5 วิทยาเขต

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad