Sunday Sep 23

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Course online for flipped classroom วิทยากร : ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Course online for flipped classroom

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ “การโค้ชสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 8-9 สิงหาคา 2561 (เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ) และวันที่ 23 สิงหาคม 2561 (การลงมือปฏิบัติจริงและ Reflection) เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรม อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 8 (LRC)  วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน)

Read more: โครงการการโค้ชสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนกลับด้านด้วย LMS2@PSU "Active Learning with world class technology" วิทยากร : ทีมงานวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนกลับด้าน ด้วย LMS2@PSU "Active Learning with world class technology"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Technology in the 21st Century Classroom : Professional Learning" วิทยากร : ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Technology in the 21st Century Classroom : Professional Learning"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ LMS2@PSU on Mobile "Active Learning with world class technology" วิทยากร : ทีมวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ LMS2@PSU on Mobile "Active Learning with world class technology"

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad