Monday Mar 19

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง Motion Graphic เพื่อความน่าสนใจของสื่อ" วิทยากร : คุณพัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรื่อง ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง Motion Graphic เพื่อความน่าสนใจของสื่อ"

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนเตรียมพร้อมสู่การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects และ  โปรแกรม Adobe premiere" วิทยากร : ว่าที่ ร.ต.ภูวพล วงศ์กุลชาตะ ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนเตรียมพร้อมสู่การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects และ โปรแกรม Adobe premiere"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator" วิทยากร: คุณชวลิต เหมมัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 50 คน)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator"

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 22 มีนาคม 2561 ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

Read more: โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 5

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตสื่อการสอนและการใช้สื่อออนไลน์ ให้ถูกต้องลิขสิทธิ์" วิทยากร: คุณธิปไตย ศรีนวลขาว ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ **รับสมัครเพียงจำนวน 100 ท่านนั่น**

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตสื่อการสอนและการใช้สื่อออนไลน์ ให้ถูกต้องลิขสิทธิ์"

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad