Wednesday Dec 11

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนระบบ Movavi PSU MOOC ในวันอังคาร และ พุธที่ 3-4 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:30 น.ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพิ่มเติม 50 ที่นั่ง)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนระบบ Movavi PSU MOOC

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ Critical Thinking and Growth Mindset ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00 น.ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพิ่มเติม 25 ที่นั่ง)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการ Critical Thinking and Growth Mindset

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม การเขียน Teaching Portfolio /แผนการสอนสำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10:00-12:30 น.ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการการเขียน Teaching Portfolio /แผนการสอนสำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และการใช้ผลงานให้ถูกลิขสิทธิ์ ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่ง)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และการใช้ผลงานให้ถูกลิขสิทธิ์

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Get Ready for A Global Business World SEASON 5 ในหลักสูตร Personality Development (SEASON 5) วันที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2562  (แบ่งรุ่นการลงทะเบียนเป็น 2 รุ่นลงทะเบียนตามข้อกำหนด) ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

Read more: หลักสูตร Personality Development (Season 5)

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad