Tuesday Feb 25

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มีกำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00-16:30 น.ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรโดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพิ่มเติม 50 ที่นั่ง)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มีกำหนดจัด โครงการ STEM in Higher Education : Training of the trainers ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09:00-16:30 น.ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรโดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ,ดร.ธเนศ ปานรัตน์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ครั้งที่ 7 หรืออาจารย์แกนนำที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM จำนวน 60 ท่าน
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพิ่มเติม 60 ที่นั่ง)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการ STEM in Higher Education : Training of the trainers

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนระบบ Movavi PSU MOOC ในวันอังคาร และ พุธที่ 3-4 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:30 น.ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพิ่มเติม 50 ที่นั่ง)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนระบบ Movavi PSU MOOC

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ Critical Thinking and Growth Mindset ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00 น.ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพิ่มเติม 25 ที่นั่ง)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการ Critical Thinking and Growth Mindset

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม การเขียน Teaching Portfolio /แผนการสอนสำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10:00-12:30 น.ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการการเขียน Teaching Portfolio /แผนการสอนสำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad